ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา ?????


ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา ?????

วันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย มีเป้าประสงค์โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร การสอน งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน จึงมีเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ที่จะพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ให้มีความเชื่อมโยง ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งรูปแบบความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะประสานความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและระดับสากล เรียกได้ว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รวมไปถึงนักเรียน ที่เดินทางมาจากวิทยาลัย Yunnan Engineering Vocational College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี และทำการเทียบโอนหน่วยกิต มาศึกษาในหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนสำเร็จการศึกษาและจะได้รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *